பணியிடக் காயக் கோரிக்கைகள்
தொழிற்சாலை விபத்துகள்
சாலைப் போக்குவரத்து விபத்துகள்
பொதுக் கடப்பாடு
மருத்துவ அலட்சியம்

விபத்து மற்றும் தனிப்பட்ட காயச் செயல்பாடுகள்

ஒப்பந்த முரண்கள்
வணிக முரண்கள்
நடுவர் பணி மற்றும் பேரம் பேசுதல்
பணி தொடர்பான முரண்கள்
சொத்து தொடர்பான முரண்கள்

பொது மற்றும் வணிக வழக்குகள்

சொத்து விற்பனை மற்றும் வாங்குதல்
அடமானம் மற்றும் மறு நிதியளித்தல்
HDB/தனிப்பட்ட சொத்து விற்பனை மற்றும்
வாங்குதல் தொடர்பான செயல்பாடுகள்
வங்கிகளின் அடமானக் கடன்களை முழுமையாக மீட்டல்
குத்தகை
வழக்கறிஞர் ஆற்றல்

சொத்துச் செயல்பாடுகள்

விவாகரத்து
சட்டப்படி நீக்குதல்
பொறுப்பில் வைத்தல்
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு ஆணை
பராமரிப்பு
நீதிமன்ற ஆணைகளின் மாற்றம்

குடும்பச் சட்டச் செயல்பாடுகள்

நிர்வாகக் கடிதங்கள்
உயில் நிரூபித்தல் வழங்குதல்
உயில்கள்

உயில் நிரூபித்தல், உயில்கள் மற்றும்
எஸ்டேட்களை நிர்வகித்தல்

நீடித்த வழக்கறிஞர் ஆற்றல்
மனத் திறன் சட்டத்தின்கீழ் உதவியாளர்களை நியமித்தல்

மனத் திறன் சட்டம்

பிரதிநிதித்துவங்கள்
தீர்த்தல்
வழக்கு

குற்றவியல் சட்டச் செயல்பாடுகள்

வாக்குறுதிகளுக்கான ஆணையர்
பொதுச் சான்று அலுவலர்
வழக்கறிஞர் ஆற்றல்
ஒப்பந்தங்களை வரைதல்
நொடிப்பு நிலை
CPF நியமனம்

பிற சேவைகள்

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2020 by Yeo Perumal Mohideen Law Corporation. Singapore UEN No.200414768C